0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.07.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.07.2023.
18.022.917,27
Стање предходног дана:
18.168.208,69
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
3.516.846,24
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
3.656.842,58
Остале исплате:
5.295,08
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.241.303,69
Матeријални и остали трошкови:
4.027,07
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
10.362,00
Лекови у ЗУ:
2.406.444,90
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.406.444,90
ФЕНИКС ФАРМ
284.319,96
ФАРМАЛОГИСТ
428.501,28
ИНФАРМ
1.196.672,95
ИНОФАРМ
57.448,34
МЕДИКУНИОН
57.464,00
СОФАРМА
58.907,46
ВЕГА
331.811,85
АДОК
30.727,40
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.241.303,69
ЕПС
922.240,37
СРБИЈАГАС
265.464,98
ЕУРО ПЕТРОЛ
53.598,34
Исхрана болесника:
10.362,00
КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ
10.362,00
Матeријални и остали трошкови:
4.027,07