0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.12.2022.
20.152.353,52
Стање предходног дана:
21.694.196,50
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.581.477,29
Остали приливи:
44.291,67
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
4.065.546,46
Остале исплате:
102.065,48
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
31.581,66
Матeријални и остали трошкови:
689.171,70
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
912.112,74
Лекови у ЗУ:
2.534.745,84
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.534.745,84
ФАРМАЛОГИСТ
250.039,57
ВЕГА
133.737,45
ФЕНИКС ФАРМА
311.180,77
СОФАРМА
82.548,83
АДОК
54.849,52
ИНФАРМ
1.702.389,70
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
31.581,66
СРБИЈАГАС
31.581,66
Исхрана болесника:
912.112,74
АМАКС
104.145,00
КОМЕРЦСЕРВИС
109.195,00
КЊАЗ МИЛОШ
31.579,20
ДОН-ДОН
66.412,50
КОЈЧИЋ
499.994,04
СЕЛЕКТА
100.787,00
Матeријални и остали трошкови:
689.171,70
ГВОЖЂАРА КИКИНДА
927,98
ИНФОЛАБ
99.999,60
ХЕЛЕНА ГРАФ
198.632,40
РЦМ
25.200,00
А1
44.596,35
САТ ТРАКТ
7.280,00
ГРАФОПАК
11.550,09
ГУМИФИКС
17.300,00
ЗЗЈЗ
2.290,00
ЖАНА ЛУГ
380,00
РАЦ КАРОЉ
166.923,60
БАЈИР
66.696,00
НЕША КОМП
33.360,00