0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 21.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
21.12.2023.
18.829.118,78
Стање предходног дана:
18.712.680,47
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.853.983,87
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1,712.932,26
Остале исплате:
24.613,30
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
45.361,53
Матeријални и остали трошкови:
587.147,69
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.098.997,34
Лекови у ЗУ:
6.039,00
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
6.039,00
Инофарм
6.039,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
45.361,53
Еуропетрол
45.361,53
Исхрана болесника:
1.098.997,34
Којчић
447.391,04
Комерцсервис
269.244,20
АС Браћа Станковић
124.033,25
Амакс
134.290,74
Селекта
91.553,00
Сента промет
32.484,51
Матeријални и остали трошкови:
587.147,69
Зома
102.051,60
Бајир
98.517,00
Инфолаб
180.000,00
Жана луг
28.200,00
Неша комп
8.380,00
ЗЗЈЗ Кикинда
16.330,00
Хидрофилинг
1.900,00
Лопиа
14.385,60
Аутолакирер Викса
25.000,00
Медипро
111.384,00
Сента промет
699,30
Управа за трезор
300,19