0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.02.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.02.2023.
18.913.332,24
Стање предходног дана:
19.020.568,30
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
35.153,04
Остале исплате:
72.083,02
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
80.857,06
Санитетски и медицински материјал:
26.379,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
80.857,06
МЕСЕР
8.774,04
ФЕНИКС ФАРМ
72.083,02
Санитетски и медицински материјал:
26.379,00
СИНОФАРМ
11.979,00
ГЛОБАЛМЕДИК
14.400,00
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: