0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.05.2023.
19.382.607,93
Стање предходног дана:
19.140.949,40
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
3.754.707,20
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.855.668,85
Остале исплате:
657.379,82
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.004.703,56
Матeријални и остали трошкови:
657.379,80
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.850.965,31
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.850.965,31
ФАРМАЛОГИСТ
309.743,17
СОФАРМА
56.607,43
ВЕГА
265.868,97
ИНФАРМ
902.935,99
ФЕНИКС-ФАРМА
233.535,47
АДОК
82.274,28
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.004.703,56
ЕПС
1.004.703,56
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
657.379,80
ПАЛИСАДА
657.379,80