0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 22.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
22.12.2023.
18.259.193,87
Стање предходног дана:
18.829.118,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
146.342,67
Остали приливи:
161.989,03
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
121.379,47
Остале исплате:
756.876,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
874.573,71
Матeријални и остали трошкови:
3.682,10
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
0,80
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
874.573,71
ЕПС
422.205,86
Србијагас
452.367,85
Исхрана болесника:
0,80
Комерцсевис продукт
0,80
Матeријални и остали трошкови:
3.682,10
Упрва за трезор
3.682,10