0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.01.2023.
17.261.699,55
Стање предходног дана:
17.438.408,72
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
14.348,06
Остале исплате:
162.361,11
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
30.848,06
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
85.861,11
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
85.861,11
Фармалогист
20.585,07
Феникс фарм
59.264,04
Есенса
6.012,00
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
30.848,06
Адвокат Мишчевић Јован
76.500,00
Управа за трезор
14.348,06