0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.05.2023.
18.270.881,84
Стање предходног дана:
19.382.607,93
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
144.856,95
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
934.582,21
Остале исплате:
322.000,83
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
59.871,68
Матeријални и остали трошкови:
15.770,75
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
1.128.129,26
Лекови у ЗУ:
52.811,35
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
52.811,35
ФЕНИКС ФАРМА
4.277,37
ИНФАРМ
42.069,72
ФАРМАЛОГИСТ
6.464,26
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
59.871,68
ЕУРО ПЕТРОЛ
59.871,68
Исхрана болесника:
1.128.129,26
СЕЛЕКТА
28.875,00
АМАКС
154.269,00
КОМЕРЦСЕРВИС
299.704,20
КОЈЧИЋ
645.281,06
Матeријални и остали трошкови:
15.770,75
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
133,80
САВА ОСИГУРАЊЕ
13.900,95
МУП
1.736,00