0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 23.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
23.11.2022.
26.140.236,72
Стање предходног дана:
25.787.831,82
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.082.177,03
Остали приливи:
28.583,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.657.617,40
Остале исплате:
100.738,06
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
78.773,08
Матeријални и остали трошкови:
310.061,16
Отпремнине:
Јубиларне награде:
338.231,78
Исхрана болесника:
932.783,94
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
98.505,50
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
98.505,50
СИНОФАРМ
74.971,90
НЕОМЕДИКА
7.933,60
ГЛОБАЛМЕДИК
15.600,00
Енeргeнти:
78.773,08
ЕУРО-ПЕТРОЛ
78.773,08
Исхрана болесника:
932.783,94
ДОН-ДОН
66.412,50
КЊАЗ МИЛОШ
29.131,20
КОЈЧИЋ
521.803,24
АМАКС
116.324,50
СЕЛЕКТА
154.492,50
КОМЕРЦСЕРВИС
44.620,00
Матeријални и остали трошкови:
310.061,16
ЈКП 7 ОКТОБАР
304.841,16
ДОМ ЗДРАВЉА
5.220,00