0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.04.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.04.2023.
22.343.740,58
Стање предходног дана:
23.409.126,03
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
4.439.545,46
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
5.290.712,13
Остале исплате:
114.218,78
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.980.820,14
Матeријални и остали трошкови:
19.544,42
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
951.050,27
Лекови у ЗУ:
2.553.516,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
2.553.516,08
Вега
244.873,90
Феникс фарм
190.537,31
Беохем
79.750,00
Софарма
49.421,90
Инфарм
1.702.498,27
Фармалогист
232.225,48
Неофарм
54.209,22
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.980.820,14
ЕПС
1.079.565,35
Србијагас
901.254,79
Исхрана болесника:
951.050,27
Амакс
202.638,60
Комерцсервис продукт
173.788,60
Којчић
277.306,80
АС Браћа Станковић
133.628,27
Селекта
65.516,00
Књаз Милош Натур
98.172,00
Матeријални и остали трошкови:
19.544,42
Аутолакирек и лимар Викси
12.000,00
Сента промет
7.544,42