0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.05.2023.
18.416.730,75
Стање предходног дана:
18.270.881,84
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
250.681,12
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
104.832,21
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
102.190,28
Матeријални и остали трошкови:
2.641,93
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
102.190,28
СРБИЈАГАС
102.190,28
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
2.641,93
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
2.641,93