0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 24.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
24.11.2022.
24.730.608,16
Стање предходног дана:
26.140.236,72
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.358.207,54
Остале исплате:
51.421,02
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
524.859,70
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
884.768,86
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
884.768,86
ДОН-ДОН
68.337,50
КЊЉЗ МИЛОШ
59.731,20
АМАКС
102.520,00
КОЈЧИЋ
407.336,16
СЕЛЕКТА
193.786,00
КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ
53.058,00
Матeријални и остали трошкови:
524.859,70
НЕША КОМП
6.600,00
ПАНОН ЕЛЕКТРОНИК
44.035,00
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
25.515,00
РЕМОНДИС
8.400,00
ЗЗЈЗ
22.310,00
ГРАФОПАК
15.480,00
БАЈИР
42.045,00
ЕВА 71
13.000,00
ИНФОЛАБ
99.999,60
ЕЛЕКТРО РАЦ
27.117,00
ФРИГОТЕРМ
30.840,00
ВИСА-ПРОМ
189.518,10