0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.07.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.07.2023.
17.554.558,82
Стање предходног дана:
17.745.968,38
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
688,37
Остале исплате:
190,721,19
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
688,37
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
190,721,19
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
190,721,19
ИНФАРМ
190.721,19
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
688,37
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
688,37