0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 25.12.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
25.12.2023.
19.851.291,66
Стање предходног дана:
18.257.364,33
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.802.583,33
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
184.365,23
Остале исплате:
24.290,77
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
2.436,95
Матeријални и остали трошкови:
18.161,98
Отпремнине:
Јубиларне награде:
61.276,67
Исхрана болесника:
41.714,40
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
85.066,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
2.436,95
СРБИЈАГАС
2.436,95
Исхрана болесника:
41.714,40
Комерцсервис продукт
41.714,40
Матeријални и остали трошкови:
18.161,98
Дом здравља Кикинда
591,98
Дом здравља Нови Кнежевац
17.570,00