0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 26.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
26.05.2023.
18.099.383,55
Стање предходног дана:
18.173.141,35
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
17.357,80
Остале исплате:
56.400,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
66.446,10
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
7.311,70
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
7.311,70
МЕСЕР
7.311,70
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
66.446,10
ЈП ПТТ
10.000,00
ПРАКСИС БЕОГРАД
56.400,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
46,10