0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.03.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.03.2023.
23.031.109,78
Стање предходног дана:
22.909.185,44
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
292.420,54
Остали приливи:
121.924,34
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
292.420,54
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
228.941,84
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
63.478,70
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
63.478,70
НЕОМЕДИКА
7.683,60
СИНОФАРМ
45.643,10
ГЛОБАЛМЕДИК
10.152,00
Енeргeнти:
228.941,84
ЕУРО-ПЕТРОЛ
228.941,84
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: