0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 28.06.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
28.06.2023.
19.026.596,23
Стање предходног дана:
19.131.153,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
43.771,72
Остале исплате:
60.785,18
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
22.436,40
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
82.120,50
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
82.120,50
КОЈЧИЋ
82.120,50
Матeријални и остали трошкови:
22.436,40
ЗОМА 021
22.436,40