0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 29.12.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.12.2022.
18.906.499,56
Стање предходног дана:
22.116.350,08
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
674.008,83
Остали приливи:
302.920,78
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
4.141.036,14
Остале исплате:
45.743,99
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
215.493,72
Отпремнине:
395.508,84
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
2.901.768,74
Лекови у ЗУ:
674.008,83
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
674.008,83
ФАРМАЛОГИСТ
74.846,09
ИНФАРМ
497.799,50
СОФАРМА
12.976,04
БЕОХЕМ-3
83.737,50
ФЕНИКС ФАРМА
4.649,70
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
2.901.768,74
СЕЛЕКТА
413.914,80
АМАКС
373.548,60
КЊАЗ МИЛОШ
75.888,30
КОМЕРЦСЕРВИС
245.479,60
ДОН-ДОН
277.662,00
КОЈЧИЋ
1.515.275,44
Матeријални и остали трошкови:
215.493,72
СД ПЛАСТ
12.000,00
СЛИКС АПОТЕКА
17.010,00
ГРАФОПАК
2.870,00
ГВОЖЂАРА ВУЈИЋ
1.534,00
МИКРОЦЕР
3.160,00
ЗЗЈЗ
18.620,00
ПРОМЕДИА
14.400,00
РЕМОНДИС
8.400,00
НЕША КОМП
2.700,00
БАЈИР
40.840,00
РАЦ КАРОЉ
16.368,00
ЕНЕРГО ТИПО
32.287,72
МЕДИЦИНСКИ ДЕПО +
45.304,00