0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.01.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.01.2023.
2.525.630,05
Стање предходног дана:
1.054.534,73
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.525.630,05
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
958.963,38
Остале исплате:
95.571,35
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.051.284,56
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
3.250,17
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
3.250,17
Софарма
3.250,17
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.051.284,56
ЈП ЕПС
1.051.284,56
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: