0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.05.2023.
20.635.924,61
Стање предходног дана:
18.060.078,75
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.088.608,24
Остали приливи:
2.685.124,80
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
963.302,68
Остале исплате:
234.584,50
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
840.966,60
Матeријални и остали трошкови:
18.835,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
215.784,50
Лекови у ЗУ:
122.301,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
122.301,08
СОФАРМА
17.323,46
ФЕНИКС ФАРМА
43.166,64
ВЕГА
61.810,98
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
840.966,60
СРБИЈАГАС
840.966,60
Исхрана болесника:
215.784,50
КОЈЧИЋ
81.922,20
АС БРАЋА СТАНКОВИЋ
133.862,30
Матeријални и остали трошкови:
18.835,00
ЕУРО ПЕТРОЛ
18.800,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
35,00