0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 30.10.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
30.10.2023.
21.707.288,24
Стање предходног дана:
21.744.020,18
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
1.789,16
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
32.541,17
Остале исплате:
5.979,93
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
2.145,00
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
36.376,10
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
2.145,00
СРБИЈАГАС
2.145,00
Исхрана болесника:
36.376,10
КОМЕРЦСЕРВИС
9.494,00
АМАКС
26.882,10
Матeријални и остали трошкови: