0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.05.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.05.2023.
20.482.880,89
Стање предходног дана:
20.635.924,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
15.444,00
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
125.340,56
Остале исплате:
43.147,16
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
43.147,16
Отпремнине:
Јубиларне награде:
125.340,56
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
43.147,16
АГЕНЦИЈА ПРОСТОРИ БЕОГРАД
42.700,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
447,16