0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.07.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.07.2023.
17.978.102,27
Стање предходног дана:
18.911.929,87
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
46.080,83
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
958.699,20
Остале исплате:
21.209,23
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
72.627,53
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
860.375,90
Лекови у ЗУ:
6.105,00
Санитетски и медицински материјал:
40.800,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
6.105,00
ИНО ФАМ
6.105,00
Санитетски и медицински материјал:
40.800,00
МЕДИЦИНСКИ ДЕПО +
31.680,00
ГАЛОБЕРН
9.120,00
Енeргeнти:
72.627,53
ЕУРО ПЕТРОЛ
31.364,57
ДОМ ЗДРАВЉА КИКИНДА
41.262,96
Исхрана болесника:
860.375,90
АМАКС
233.982,00
КОМЕРЦСЕРВИС ПРОДУКТ
187.641,80
КОЈЧИЋ
250.991,98
СЕНТА ПРОМЕТ
19.088,59
СЕЛЕКТА
42.064,00
АС БРАЋА СТАНКОВИЋ
126.607,53
Матeријални и остали трошкови: