0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 31.08.2023.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
31.08.2023.
16.700.823,34
Стање предходног дана:
16.719.925,36
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.975,16
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
13.277,18
Остале исплате:
18.800,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
19.102,02
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
12.975,16
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
12.975,16
СОФАРМА
12.975,16
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
19.102,02
ЕУРО ПЕТРОЛ
18.800,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
302,02