0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневна болница – 27.11.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
27.11.2019.
21.054.291,42
Стање предходног дана:
21.414.291,42
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
267.276,49
Остале исплате:
60.000,00
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
267.276,49
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
60.000,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
32.723,51
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
60.000,00
Градски ватрогасни савез
60.000,00