0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.02.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.02.2021.
27.847.777,51
Стање предходног дана:
28.249.664,89
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.451.665,71
Остали приливи:
4.012,50
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
10.453.332,83
Остале исплате:
404.232,76
Извршена плаћања
Плате:
10.855.898,47
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
1.667,12
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
1.667,12
Управа за трезор
1.667,12