0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.04.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.04.2020.
16.952.338,86
Стање предходног дана:
17.278.798,43
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.939.779,70
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
9.249.548,70
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
16.690,57
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
16.690,57
Управа за трезор
10.334,41
Комора здравствених установа
6.356,16