0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.06.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.06.2021.
27.239.248,41
Стање предходног дана:
28.023.186,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.427.169,16
Остали приливи:
4.047,87
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.627.932,13
Остале исплате:
587.223,10
Извршена плаћања
Плате:
11.998.279,85
Превоз:
Енeргeнти:
59.351,97
Матeријални и остали трошкови:
157.523,41
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
59.351,97
Србијагас
59.351,97
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
157.523,41
Неша комп
17.640,00
РМЦ
3.600,00
Медицински факултет Нови Сад
81.000,00
Графопак
10.050,00
Триглав осигурање
39.171,00
Стамбена заједница Н.Валчева
813,50