0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 01.07.2019

Стање средстава на дан:
01.07.2019
28.026.123,80
Стање предходног дана:
29.423.249,45
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.026.159,53
Остали приливи:
44.458,33
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
9.467.763,51
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
8.264.709,54
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Хелена граф , Зома 021, Бајир, Стил, Електросервис
312.930,99
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
Исхрана:
Којчић, Дон дон, Селекта, Круна
795.067,16
Лeкови:
Инфарм Београд
95.035,82
Санитeтски матeријал: