0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.08.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.08.2019.
25.850.899,07
Стање предходног дана:
26.636.416,96
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
8.043.449,25
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.137.521,91
Остале исплате:
691.445,23
Извршена плаћања
Плате:
8.458.501,21
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
196.016,64
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
71.992,29
Санитетски и медицински материјал:
12.457,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
71.992,29
Фармалогист
71.992,29
Санитетски и медицински материјал:
12.457,00
Медилабор
5.212,60
Медицински депо
5.278,80
Фармалогист
1.965,60
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
196.016,64
НК Инжињеринг
24.000,00
Фабрикати дием
72.096,00
Инфолаб
60.000,00
Зома 021
2.040,00
Жана луг 2.304,00
Бела вила 7.800,00
Неша комп
10.000,00
Управа за трезор
11.928,66
Комора здравствених установа
5.847,98