0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.09.2020.
21.675.020,05
Стање предходног дана:
21.033.270,86
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.659.169,87
Остали приливи:
3.301,91
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.482.552,43
Остале исплате:
538.170,16
Извршена плаћања
Плате:
10.013.240,58
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
7.482,01
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
7.482,01
Комора здравствених установа Србије
6.807,79
Управа за трезор
674,22