0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.10.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.10.2020.
21.153.860,17
Стање предходног дана:
18.243.762,61
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
10.717.522,93
Остали приливи:
2.903.107,51
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.543.408,07
Остале исплате:
1.167.124,75
Извршена плаћања
Плате:
10.163.055,82
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
545.728,52
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.748,54
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.748,54
Фармалогист
1.748,54
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
545.728,52
Комора здравствених установа Србије
6.931,71