0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 01.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
01.11.2022.
25.867.829,99
Стање предходног дана:
24.171.588,78
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
12.220.821,91
Остали приливи:
2.679.036,75
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
12.221.502,49
Остале исплате:
982.114,96
Извршена плаћања
Плате:
13.193.959,59
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
9.657,86
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
9.657,86
Управа за трезор
680,58
Комора здравствених установа
8.977,28