0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.03.2020.
13.818.023,05
Стање предходног дана:
14.406.425,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
9.212.471,24
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.500.285,67
Остале исплате:
300.587,62
Извршена плаћања
Плате:
9.506.525,01
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
11.132,49
Отпремнине:
283.215,79
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
11.132,49
Управа за трезор
4.598,64
Комора здравствених установа Србије
6.533,85