0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.06.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.06.2020.
23.634.438,33
Стање предходног дана:
34.120.681,98
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
2.759,03
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
9.716.555,97
Остале исплате:
772.446,41
Извршена плаћања
Плате:
10.350.368,93
Превоз:
Енeргeнти:
115.871,48
Матeријални и остали трошкови:
18.400,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Вега
4.362,27
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
115.871,48
Србија гас
26.800,69
ЈП ЕПС
66.289,41
Еуропетрол
22.781,38
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
18.400,00
Гумификс
14.400,00
Графопак
4.000,00