0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.07.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.07.2021.
25.661.875,25
Стање предходног дана:
24.579.800,13
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.137.963,89
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.055.888,77
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
298.341,55
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
757.547,22
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
757.547,22
Феникс фарм
146.226,40
Фармалогист
266.075,18
Вега
345.245,64
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: