0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.09.2019.
24.222.558,96
Стање предходног дана:
25.059.601,83
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
7.946.969,06
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
8.237.930,24
Остале исплате:
546.081,69
Извршена плаћања
Плате:
8.487.241,00
Превоз:
Енeргeнти:
283.326,16
Матeријални и остали трошкови:
13.444,77
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
283.326,16
Стандард Ада
218.178,34
Радун Авиа
52.377,82
Бајир
12.770,00
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
13.444,77
Комора здравствених установа
5.809,75
Управа за трезор
7.635,02