0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.12.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.12.2020.
20.169.392,99
Стање предходног дана:
20.395.516,99
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.002.685,50
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.200.175,02
Остале исплате:
28.634,48
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
594.695,65
Матeријални и остали трошкови:
166.426,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
407.989,85
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
59.698,00
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
407.989,85
Феникс фарм
159.202,07
Фармалогист
57.804,38
Вега
190.983,40
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
594.695,65
Електропривреда
544.922,90
Србијагас
49.772,75
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
166.426,00
Брилијанте
166.426,00