0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 02.12.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
02.12.2021.
13.430.954,33
Стање предходног дана:
14.481-325,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.031.343,66
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.031.343,66
Остале исплате:
1.050.370,87
Извршена плаћања
Плате:
11.903.109,34
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.072,11
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
170.533,08
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
170.533,08
АДОК
7.176,18
ВЕГА
71.577,54
ФАРМАЛОГИСТ
11.822,18
ФЕНИКС ФАРМА
39.623,54
СОФАРМА
40.333,64
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.072,11