0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.03.2021.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.03.2021.
26.509.997,26
Стање предходног дана:
26.167.368,10
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.554.416,52
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.211.787,36
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
669.607,49
Матeријални и остали трошкови:
29.192,40
Отпремнине:
Јубиларне награде:
221.758,99
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
291.228,48
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
291.228,48
Вега
64.412,30
Фармалогист
20.573,08
Инфарм
205.943,10
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
669.607,49
Србијагас
Србијагас
669.507,49
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
29.192,40
Тривакс
29192,40