0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни Извештај – 03.07.2019

Стање средстава на дан:
03.07.2019
27.823.454,01
Стање предходног дана:
27.872.574,57
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
1.558,64
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Исплаћeно дана:
50.679,20
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. годину
Зарадe:
Путни трошкови:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
Трошкови осигурања:
Јубиларне награде:
Исхрана:
Лeкови:
Санитeтски матeријал:
Фармалогист, Медилабор, Инфарм
50.679,20