0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.09.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.09.2019.
24.532.019,39
Стање предходног дана:
24.222.558,96
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
330.298,96
Остали приливи:
10.864,89
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
5.854,91
Остале исплате:
25.848,51
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
5.854,91
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
25.848,51
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
25.848,51
Адок
25.848,51
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
5.854,91
Микроцер доо
754,91
Графопак доо
5.100,00