0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.09.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.09.2020.
20.303.240,67
Стање предходног дана:
20.303.320,67
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
726.112,14
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
726.192,14
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
549.834,53
Матeријални и остали трошкови:
80,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
176.357,61
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
176.357,61
Феникс фарм
85.006,67
Фармалогист
25.791,83
Вега
65.479,11
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
549.834,53
ЈП ЕПС
549.834,53
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
80,00
Ибреа
80,00