0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.11.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.11.2020.
18.336.626,50
Стање предходног дана:
18.522.735,27
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
501.762,58
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
611.256,41
Остале исплате:
76.614,94
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
8.764,55
Енeргeнти:
38.752,62
Матeријални и остали трошкови:
401.405,00
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
238.949,18
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
238.949,18
Феникс фарм
16.734,61
Вега
69.648,97
Инфарм
152.565,60
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
38.752,62
Србијагас
38.752,62
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
401.405,00
Брилијанте
170.232,00
Гимификс
14.400,00
Медипро
43.032,00
Миолаб
36.652,00
Инфолаб
78.000,00
Неша комп
59.089,00