0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 03.11.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
03.11.2022.
25.707.682,69
Стање предходног дана:
25.867.829,99
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
268.792,11
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
62.302,10
Остале исплате:
366.637,31
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
1.700,00
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
354.434,30
Лекови у ЗУ:
72.805,11
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
72.805,11
ИНФАРМ
9.599,70
ФЕНИКС ФАРМА
63.205,41
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
1.700,00
СРБИЈАГАС
1.700,00
Исхрана болесника:
354.434,30
ДОН-ДОН
68.915,00
АМАКС
95.603,00
СЕЛЕКТА
115.499,50
КОМЕРЦСЕРВИС
39.900,00
КЊАЗ МИЛОШ
34.516,80
Матeријални и остали трошкови: