0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.01.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.01.2022.
25.036.148,77
Стање предходног дана:
26.370.410,52
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
11.249.210,90
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
11.249.210,90
Остале исплате:
1.334.261,75
Извршена плаћања
Плате:
12.327.190,11
Превоз:
Енeргeнти:
Матeријални и остали трошкови:
8.412,66
Отпремнине:
Јубиларне награде:
247.869,88
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
8.412,66
КОМОРА
8.412,66