0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.03.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.03.2020.
13.540.453,37
Стање предходног дана:
13.738.021,25
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
757.328,42
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
757.328,42
Остале исплате:
197.567,88
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
757.328,42
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
197.567,88
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
757.328,42
ЕПС
757.328,42
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: