0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.03.2022.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.03.2022.
20.155.213,58
Стање предходног дана:
20.277.622,87
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
108.935,85
Остале исплате:
12.783,44
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
108.935,85
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
12.783,44
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
12.783,44
Софарма
9.846,11
Вега
2.937,33
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
108.935,85
Србијагас
108.935,85
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: