0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 04.10.2019.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
04.10.2019.
24.560.543,54
Стање предходног дана:
22.183.460,20
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
3.221.568,62
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
844.485,28
Остале исплате:
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
600.001,23
Матeријални и остали трошкови:
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
244.484,05
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
244.484,05
Фармалогист
99.60838
Адок
144.875,67
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
600.001,23
Електропривреда Београд
600.001,23
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови: