0230/81-152 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Image Alt

Дневни извештај – 05.02.2020.

Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
05.02.2020.
17.508.601,85
Стање предходног дана:
18.220.505,02
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
2.053.247,76
Остали приливи:
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
2.402.945,73
Остале исплате:
362.205,20
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
691.749,48
Матeријални и остали трошкови:
934.634,56
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
Лекови у ЗУ:
1.138.766,89
Санитетски и медицински материјал:
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
1.138.766,89
Вега
246.490,23
Инфарм
892.276,66
Санитетски и медицински материјал:
Енeргeнти:
691.749,48
ЕПС
691.749,48
Исхрана болесника:
Матeријални и остали трошкови:
934.634,56
Дом здравља Нови Кнежевац
9.380,00
Маркон 200,00
Онилекс 10.000,00
Електро Рац
92.467,20
Брилијанте
250.158,00
Фармалогист
16.275,60
Инфолаб
156.000,00
Бикић комерц
4.680,00
Хелена граф
158.222,40
Мото шоп
3.650,00
Ева 071
8.000,00
Технокомерц
66.816,00
Виклер 2.400,00
Завод за јавно здравље Кикинда 8.910,00
Теленор 38.565,36
СББ 4.407,00
Сирена 2.050,00
Триглав осигурање
102.453,00